Otázky a odpovědi

Proč nasadit informační a řídící systém skládky uhlí (paliva, mourů)?

Tento řídící systém zajišťuje na základě měření vstupních parametrů skládkovaného uhlí (paliva, mourů) a lokalizace místa a způsobu zakládání stanovení aktuálního stavu hromad skládky. Následně se pak využívá těchto informací ve výrobě nebo spotřebě míchání a homogenizaci požadovaného výstupního produktu z technologie dopravy a zpracování uhlí (paliva, mourů).

Základním přínosem jsou prostředky a metodika řízení zakládání a následného odebírání produktů ze skládky pro dosažení požadovaného expedovaného nebo spotřebovávaného produktu. Systém řízení zároveň umožní využít takové vstupní produkty, které by byly běžně neprodejné a byly by odpadem výroby. Využitím konkrétní aplikace projektu u zákazníka se dosáhne zefektivnění a optimalizace jeho výroby, dojde ke snížení objemu neprodejného produktu a tím zmenšení odpadu výroby, dojde ke snížení ztrát ve výrobě a expedici produktů, zvětší se výtěžnost (efektivita) produktu. Sníží se odpad procesu spalování a emise.

Proč nasadit automatický vzorkovač uhlí (paliva)?

Automatické vzorkovače v aplikaci vzorkování paliva (hnědého a černého uhlí) plní tyto funkce:

  • odebírají a zpracovávají normativně specifikovaný vzorek pro zajištění vyhodnocení kontraktačních parametrů kvality uhlí sjednaných s dodavateli.
  • odebírají a zpracovávají operativní vzorky uhlí (např. za určitý počet vagónů, za určitou soupravu, atd.), Tyto operativní vzorky jsou okamžitě měřeny na diskontinuálních provozních měřících přístrojích (typu PAR, Leco, MiniPal-Philips, atd), čímž se bezprostředně po dodávce získává informace o obsahu popela, výhřevnosti, obsahu vody, síry a měrné sirnatosti za určitou dílčí dodávku.
  • odebírají a zpracovávají průběžné vzorky uhlí, které jsou automaticky okamžitě měřeny na navazujících bezobslužných kontinuálních měřících přístrojích (popeloměr, vlhkoměr, síroměr MATREX firmy MIP, atd), čímž se získává aktuální informace o obsahu popela, výhřevnosti, obsahu vody, síry a měrné sirnatosti. Odebraný upravený vzorek zvyšuje přesnost měření těchto kontinuálních měřících zařízení.
  • odebírají a zpracovávají operativní vzorky uhlí pro stanovení stavu obsahu zásobníků, kotlových zásobníků a skládek.
  • odebírají a zpracovávají denní vzorky uhlí pro stanovení energetických bilancí kotlů, sesypových exportovaných dodávek, dodržení emisních limitů, zefektivnění výroby  elektrické energie a tepla.
  • odebírají a zpracovávají operativní vzorky uhlí pro kalibraci kontinuálních měřících zařízení kvality procházejícího uhlí instalovaných v přilehlé technologii pásové dopravy (popeloměry, síroměry, vlhkoměry, atd.).
  • odebírají a zpracovávají standardní vzorky pro stanovení obsahu vody o zrnitosti 0-10 mm a pro všeobecný laboratorní rozbor 0-3,15 mm.
  • zpracovatelské linky jemného mletí zpracovávají odebrané vzorky dalších odběrových zařízení, např. šnekového odběru vzorků z vagónů, automobilů, lodí, atd.

Proč nasadit informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)?

Informační a řídící systémy technologií výroby a spotřeby zasahují v současné době do všech odvětví průmyslu a procházejí rychlým vývojem, který je dán jednak zvyšujícími se požadavky na efektivitu,  dynamiku a automatizaci vlastní výroby, tak i vývojem informačních technologií a vývojových a aplikačních hardware a software produktů na trhu, rostoucími požadavky uživatelů na kvalitu, funkčnost  a přívětivost software. Proto i zavádění a inovace řídících systémů kvality uhlí (paliva) má své nezastupitelné místo v rozvoji a konkurenceschopnosti firem z oblasti výroby a spotřeby uhlí – hlubinných a povrchových dolů, elektráren, tepláren, oceláren a palivových kombinátů. Při realizaci těchto systémů čerpá firma MIP z dvacetileté zkušenosti. Návrat investovaných prostředků při zavádění nebo inovacích systémů se pohybuje od 2 do 5 let podle rozsahu systému a aplikovaného hardware.

Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva) slouží pro monitorování kvalitativních a kvantitativních parametrů uhlí v úseku jeho těžby, zpracování, skládkování, expedice a spotřeby a k následnému ručnímu nebo automatickému řízení technologie na základě takto získaných informací. Informace o kvalitě a množství procházejícího uhlí technologií je okamžitá a spojitá, měřící zařízení využívají bezkontaktních metod měření (pásové váhy, popeloměry, vlhkoměry a síroměry instalované na pásové dopravě uhlí).