Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole.

Tento systém řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí zpracovává informace z geologického a báňského modelu lokality a porovnává je se skutečným stavem v technologii a požadavky na kvalitu a množství uhlí na výstupu z dolu (odbyt uhlí po vagónech pro maloodběratele a elektrárny a teplárny, odbyt po pasech na elektrárnu Tušimice). Systém určuje požadavky na těžbu,  zpracování a skládkování uhlí, tyto požadavky upravuje podle momentální situace v technologii. Sledují se zařízení technologie a zásoby uhlí, stav kapacitních skládek uhlí, vyhotovují se expediční doklady a protokoly o výrobě, systém je propojen s laboratoří dolu (OŘKJ), s podnikovým informačním systémem, systémem expedice (nakládky), atd.

 

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na rypadlech (velkostrojích), skládkových strojích, porubních pásových dopravnících a pásových dopravnících technologie dalšího zpracování uhlí  měřící zařízení:

  • Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti,
  • Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií,
  • Kontinuální bezkontaktní měření obsahu síry v uhlí typu NASU,
  • Kontinuální bezkontaktní měření obsahu síry v uhlí typu Solas,
  • Diskontinuální rychloanalyzátory typu Leco pro stanovení obsahu síry,
  • Diskontinuální rychloanalyzátory typu MiniPal Philips pro stanovení obsahu síry,
  • Diskontinuální gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti,
  • V technologii skládky jsou instalovány vzorkovací zařízení firmy MIP pro odběr a úpravu vzorků uhlí z dopravníkových pásů.

 

Jsou snímány chody a nastavení zařízení technologie dopravy uhlí, a to komunikací s řídícími systémy technologických celků nebo instalovaným vlastním sběrem dat v elektro rozvodnách. Informace snímané z těžebních velkostrojů a skládkových strojů a požadavky na těžbu od operátora z dispečinku řízení jsou přenášeny bezdrátovým (radiovým) přenosem.

 

Informace jsou zpracovávány a distribuovány počítačovou sítí  na jednotlivá pracoviště systému řízení kvality a výroby uhlí a dále do informačního podnikového systému a manažerského řídícího systému (pracoviště odbytu, hlavního energetika, laboratoře - OŘKJ, přípravy výroby, hlavního geologa dolu, hlavního dispečera řízení těžby, dispečera řízení kvality, směnového inženýra, atd.).

 

Tento řídící systém byl dodán firmou MIP jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, výpočetní techniky, kabeláží a čidel. Dále pak software sběru dat, komunikací a přenosů, zpracování a archivace dat a nadstavbových prezentačních uživatelských programových bloků. Systém je dále inovován dle požadavků konečného uživatele na potřeby výroby a změn technologie, s rozvojem měřící techniky a se zaváděním nových technologii na trhu ICT.