Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Jiří, Česká republika

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Jiří, Česká republika

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole.

Tento systém řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí zpracovává informace z geologického a báňského modelu lokality a porovnává je se skutečným stavem v technologii a požadavky na kvalitu a množství uhlí na výstupu z dolu (odbyt uhlí po vagónech pro maloodběratele,  elektrárny, teplárny a palivový kombinát). Systém určuje požadavky na těžbu,  zpracování a skládkování uhlí, tyto požadavky upravuje podle momentální situace v technologii. Sledují se zařízení technologie a zásoby uhlí, stav kapacitní skládky uhlí, vyhotovují se expediční doklady a protokoly o výrobě, systém je propojen s provozní laboratoří dolu a centrální laboratoří (OŘKJ), s podnikovým informačním systémem (databáze ORACLE), systémem expedice (nakládky), atd.

 

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na rypadlech (velkostrojích), porubních pásových dopravnících a pásových dopravnících technologie dalšího zpracování uhlí měřící zařízení:

  • Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti,
  • Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií,
  • Diskontinuální rychloanalyzátory typu MiniPal Philips pro stanovení obsahu síry,
  • Diskontinuální rychloanalyzátory typu PAR pro stanovení obsahu popela,
  • Diskontinuální rychloanalyzátory typu PAR pro stanovení obsahu síry,
  • V technologii nakládacích stanic jsou instalovány vzorkovací zařízení firmy MIP pro odběr a úpravu vzorků uhlí z dopravníkových pásů.

 

Jsou snímány chody a nastavení zařízení technologie dopravy uhlí, a to komunikací s řídícím systémem technologie pásové dopravy uhlí. Informace snímané z těžebních velkostrojů a skládkových strojů jsou přenášeny bezdrátovým (radiovým) přenosem.

 

Informace jsou zpracovávány a distribuovány počítačovou sítí  na jednotlivá pracoviště systému řízení kvality a výroby uhlí a dále do informačního podnikového systému a manažerského řídícího systému.

 

Systém řízení kvality uhlí je dále propojen s řídícím systém automatického přestavování rozdělovacích klapek na dvou porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na základě kontinuálního měření kvality dopravovaného uhlí automatické přestavení klapky pro rozdělení dopravovaného materiálu na uhlí a odpad (skrývku, hlínu), převážně pak při těžbě ze závalových polí.

 

Tento řídící systém kvality uhlí byl dodán firmou MIP jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, výpočetní techniky, kabeláží a čidel. Dále pak software sběru dat, komunikací a přenosů, zpracování a archivace dat a nadstavbových prezentačních uživatelských programových bloků. Systém je dále inovován dle požadavků konečného uživatele na potřeby výroby a změn technologie, s rozvojem měřící techniky a se zaváděním nových technologii na trhu ICT.