Informační a řídící systém skládky sypkých produktů

 

Za přispění dotací z evropských fondů realizuje firma MIP, spol. s r.o., projekt „Tvorba nového IS firmou MIP“, který je zaměřen na informační a řídící systém skládky sypkých (kusovitých) prod uktů. Cílem projektu je vytvoření komplexního řešení informačního a řídícího systému technologie výroby v části monitoringu a řízení systému skládkování sypkých (kusovitých) produktů, s následnou nakládkou a expedicí (spotřebou) skládkovaných produktů, včetně integrace se stávajícími podnikovými agendami a informačními systémy v konkrétní aplikaci. Tento nový informační a řídící systém lze aplikovat na skládkách uhlí (paliva), skládkách mourů, kamene, biomasy, odpadů, atd. Aplikace na skládkách uhlí (paliva) a mourů lze nasadit na lokalitách povrchových lomů, úpravnách uhlí, elektrárnách, teplárnách a cementárnách po celé ČR i v zahraničí.

 

Identifikační údaje projektu:

Program: Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - program ICT a strategické služby – Výzva III.

Prioritní osa: 2. Rozvoj firem.

Oblast podpory: 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu podpory ICT a strategické služby .

 

Název projektu: Tvorba nového IS firmou MIP.

Číslo projektu (ISOP-Centrum): 2.2 ITS03/493.

Číslo projektu (MSC2007): CZ.1.03/2.2.00/23.00493.

Příjemce: MIP, spol. s r. o., Velká nad Veličkou.

 

Doba realizace: 1. ledna 2013 až 21. března 2015.

Místo realizace: Velká nad Veličkou, Jihomoravský kraj

Svitavy, Pardubický kraj

 

Celková maximální částka dotace: 2 767 000,- Kč.

Z toho ze strukturálních fondů: 2 351 950,- Kč.

Z toho ze státního rozpočtu: 415 050,- Kč.

 

Cílem projektu je na základě měření vstupních parametrů skládkovaného produktu (např. uhlí a paliva) a lokalizace místa a způsobu zakládání stanovit aktuální stav hromad skládky. Následně pak užít těchto informací ve výrobě k míchání a homogenizaci požadovaného výstupního produktu z technologie dopravy a zpracování produktu.

Potřeba takového produktu vyplývá z našich předchozích realizovaných projektů a zkušeností a plánovaných potřeb v technologii výroby získaných od našich stálých i potenciálních zákazníků.

Řešení projektu obsahuje detailní analýzu, projekt a následný vývoj integračních programových modulů (programových bloků) na úrovni sběru dat z technologie výroby, zpracování a archivace dat, podpory řízení výroby, nadstavbových prezentačních programových bloků systému a komunikačních modulů se stávajícími podnikovými agendami a informačními systémy.

Dále pak návrh osazení technologie dopravy skládkovaného produktu měřícími čidly na vhodných místech a osazení čidel pro monitoring hromad skládky – tato část bude řešena modulárně a variantně pro možnost aplikace projektu pro různé technické vybavení technologie dopravy produktů a zakládání a odebírání ze skládky, podle konkrétní aplikace (zákazníka).

Základním přínosem realizovaného projektu jsou prostředky a metodika řízení zakládání a následného odebírání produktů ze skládky pro dosažení požadovaného expedovaného produktu. Tato metoda zároveň umožní využít takové vstupní produkty, které by byly běžně neprodejné a byly by odpadem výroby. Využitím konkrétní aplikace projektu u zákazníka se dosáhne zefektivnění a optimalizace jeho výroby, dojde ke snížení objemu neprodejného produktu a tím zmenšení odpadu výroby, dojde ke snížení ztrát ve výrobě a expedici produktů, zvětší se výtěžnost (efektivita) produktu. Sníží se odpad procesu spalování a emise (v případě aplikace na skládkování uhlí a paliva).

Projekt řeší softwarové prostředky jak na úrovni řízení výroby (řízení zauhlování skládky, zpracování produktu a expedice podle vstupního produktu, řízení odběru ze skládky - a to v návaznosti na vstupní uložený produkt a požadovaný expedovaný produkt technologie výroby), tak i na úrovni manažerské (řídící). Vzájemná interakce systému s uživatelem je řešena na úrovni a prostřednictvím standardního prohlížeče (např. Windows Internet Explorer), jako v současné době standardně používané a všem známé a přívětivé rozhraní.

Realizovaný projekt v aplikaci skládkování uhlí a paliva bude přímo navazovat na systém sledování a řízení kvality uhlí firmy MIP a doplňovat jej. Pro naše stávající zákazníky dojde aplikací tohoto nového produktu k rozšíření stávajícího informačně-řídícího systému výroby a řídící úrovně podniku a k zvýšení jeho užitných vlastností.

Projekt bude řešen ve spolupráci s VUT Brno, fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií.

Celková koncepce projektu byla důkladně konsultována se stávajícími i potencionálními zákazníky firmy MIP. Vychází z jejich aktuálních potřeb v oblasti monitorování a řízení výroby pro dosažení požadovaného výsledného expedovaného produktu, a to maximálním využitím technologie skládkování, míchání produktů na skládkách a přimíchávání produktů ze skládky.

Podstatou řešení je důsledný monitoring procházejícího produktu v oblasti výroby, zpracování, expedice a především pak skládkování. Dále pak vytvoření uživatelsky přívětivého interaktivního nástroje jako podporu pro rozhodovací proces o místě a způsobu zakládání a odebírání skládkovaného produktu z hromad skládky.

V části skládkování je to tedy vytvoření software modelu monitoringu hromad skládky na základě místa (3D), způsobu a geometrie ukládání, tedy vytvoření kontinuální aktualizace stavu hromad skládky v jejich objemu. Následně realizovat interaktivní prezentační software pro stanovení odebírání produktu z hromad skládky pro dosažení požadovaného výsledného produktu. Pro splnění těchto požadavků je třeba technologii výroby vybavit potřebnými měřícími zařízeními a čidly a zpracování dat z nich, což je rovněž součástí tohoto projektu.

 

Výsledné řešení projektu bude vytvořené pomocí následujících integračních programových modulů (programových bloků), a to na úrovni:

 

Schéma koncepce řešení projektu

 

SWOT analýza projektu

 

Schéma koncepce řízení množství a kvality produktů kombinací dopravních cest v technologii

 

Předpoklad monitorovaných způsobů zakládání produktů na hromady skládky