Elektro část přístroje MATREX

 

Elektrovybavení přístroje se skládá ze tří základních části:

 • procesního analyzátoru,
 • silových a ovládacích obvodů,
 • řídicího systému.

 

Veškeré napájecí obvody, silové vývody, řídicí signály a ovládací obvody jsou koncentrovány do rozváděčové skříně. Výjimku tvoří analyzátor a frekvenční měnič, které jsou instalované přímo v prostoru strojní části měřícího dopravníku. Propojení mezi sondou analyzátoru a vyhodnocovací jednotkou má definovanou délku, a proto je analyzátor instalován přímo v prostoru měřícího dopravníku. Frekvenční měnič je instalován rovněž v prostoru dopravníku z důvodu maximálního zkrácení vedení mezi frekvenčním měničem a pohonem měřícího zařízení z důvodu zajištění EMC kompatibility.

Jako procesní analyzátor je použit rentgenofluorescenční spektrometr energiově disperzní (ED XRF). Na vzorek působí energie ve formě rentgenového záření z rentgenové lampy, čímž dochází k vybuzení charakteristických spektrálních čar prvků vzorku. Takto vzniklé sekundární (fluorescenční) záření, v sobě nese informaci o kvalitativním prvkovém složení vzorku (energie spektrálních čar) a kvantitativním složení vzorku (četnosti fotonů resp. intenzity daných spektrálních čar). U energiově disperzního spektrometru záření dopadá jako celek na detektor o vysoké proporcionalitě odezvy, který registruje dopadlé fotony. Signál je pak dále dělen podle amplitudy pulsů, odpovídající energii registrovaného fotonu. Četnost fotonů příslušející určité amplitudě pulsu pak odpovídá intenzitě záření dané spektrální čáry.

Pro účely měření obsahu síry v hnědém uhlí je jako analyzátor použit přístroj finské firmy METOREX International typového označení X-MET 970.

Systém X-MET 970 se skládá z elektronické jednotky a dotykové měřicí sondy.

Energiově disperzní rentgenfluorescenční analyzátor X-MET 970.

 

Elektronická jednotka přístroje X-MET 970 obsahuje:

 • interaktivní software analyzátoru,
 • RS 232 konektor pro sériovou komunikaci,
 • LCD display 80 znaků,
 • membránová klávesnice (33 kláves),
 • zdroj vysokého napětí,
 • mnohokanálový analyzátor,
 • sada čistých prvků pro energetickou kalibraci Al, Si, S, K, Ca, Ti, Fe a BS.

 

Sonda přístroje X-MET 970 zahrnuje:

 • Rtg lampu,
 • citlivý proporcionální detektor s tenkým Be okénkem,
 • předzesilovač,
 • indikaci o stavu sondy,
 • referenční materiál pro kontrolu gainu.

 

Vzhledem k tomu, že analyzátor je zdrojem ionizujícího záření, spadá do působnosti Atomového zákona č. 18/1997 Sb. Naše firma zajistí a zpracuje pro konečného uživatele podklady nutné pro splnění povinností vůči příslušnému Regionálnímu centru SÚJB.

Měřící dopravník se zařízením pro srovnání a zhutnění vrstvy sypkého substrátu je poháněn jedním asynchronním motorem. Obě zařízení (pás a zhutňovací válec ) jsou spolu spřaženy a regulace rychlosti je provedena prostřednictvím frekvenčního měniče firmy Schneider Electric Altivar 58.

Frekvenční měniče Altivar 58 jsou vybaveny sítovým odrušovacím filtrem pro zabezpečení shody s EMC normami IEC 1800-3 a CSN-EN 61800-3, týkající se regulovaných elektrických pohonu. Shoda s těmito normami je v souladu s požadavky Směrnice Evropského společenství pro EMC. Některé měniče ATV-58 jsou k dispozici bez vstupních filtru pro ty případy, kde se nepožaduje kompatibilita EMC. Doplňkové filtry umožňují dosáhnout ještě přísnějších požadavků. Filtry jsou navrženy pro snížení vyzařování po vedení do napájecí sítě pod úrovně dané normou ČSN-EN 55011 pro zařízení třídy A (1) nebo ČSN-EN 55022 pro zařízení třídy B. Filtry se montují pod frekvenční měniče ATV-58H (s chladičem). Filtry mají otvory pro uchycení frekvenčního měniče.

Tyto filtry mohou být použity pouze pro sítě TN nebo TT. Filtry nesmí být použity v sítích IT (bez nulového nebo izolovaného nulového vodiče). Norma ČSN-EN 61800-3, příloha D2.1 stanoví, že pro tento typ napájecí sítě nesmí být filtry použity z důvodu správné funkce hlídačů izolačního stavu sítě. Navíc účinnost těchto filtrů v síti IT záleží na typu impedance mezi pracovním vodičem a zemí,a z tohoto důvodu se nedoporučuje. V případě, že stroj musí být napájen z IT sítě, doporučujeme použít izolační transformátor a stroj lokálně napájet v síti TN nebo TT.

Frekvenční měnič ATV 58.

 

Pojezd měřící sondy je realizován pneumatickým válcem, na kterém jsou umístěné magnetické snímače polohy pístnice. Na celé dráze pneumatického válce je pět snímačů. Jedná se o dvě koncové polohy, polohu konce měření, polohu pro kontrolu a kalibraci sondy analyzátoru (gain test) a polohu pro proměření tablet známých vzorků. Pneumatický válec je napojen na vzduchový kompresor, který je součásti zařízení.

Pneumatický válec s magnetickými snímači.

 

Součásti zařízení pro měření je rovněž zajištění vytápění kontejneru. Pro vytápění je využito jednak odpadní teplo kompresoru a jednak jsou instalovány bloky vytápění, regulované na základě měření teploty v prostoru zařízení.

Na vozíku s držákem sondy analyzátoru spojeného s pístnici pneumatického válce jsou instalovány dva kapacitní snímače pro sledování začátku a konce vrstvy zhutněného substrátu. Instalované kapacitní snímače jsou typu IFM KI 5023 v provedení se závitem v umělé hmotě M30*1,5 s připojovacími svorkami.

Kapacitní snímač IFM, IFM KI 5023

 

V prostoru násypky sypkého vzorku je umístěné ultrazvukové čidlu firmy Turck typ Q45U s analogovým výstupem, pro měření zaplněnosti násypky.

 

Ultrazvukový snímač Turck Q45U.

 

Veškeré silové obvody měřícího zařízení jsou spínané přes jeden stykač v obvodu napájení, který je ovládán přes bezpečnostní relé centrál stopu. Napojení kompresoru, vytápění, apod. je provedeno standardně stykačovými vývody.