Systém řízení přístroje  MATREX

 

Řízení přístroje MATREX je provedeno prostřednictvím PLC systému Mitsubishi řady FX2N. Tento systém je sériovou komunikací spojen s analyzátorem a operátorským panelem.

 

Řídicí systém Mitsubishi FX2N

 

Veškeré ovládání zařízení je provedeno z operátorského pultu, který je instalován na čelních dveřích rozvaděče spolu s operátorským panelem. Operátorský panel může být dodán ve třech variantách, dle potřeb provozovatele od jednoduchého panelu E 200 s textovým displejem, přes panel E 600 s grafickým displejem s funkcemi trendování až po operátorskou stanici na bázi průmyslového PC s kompletním vizualizačním software včetně archivace dat, reportního systému, atd.

 

Operátorský panel E200, operátorský panel E600

 

Obsluha ovládá zařízení pomocí ovládacích prvků a operátorského panelu. Zapnutí napájení rozvaděče se provede otočným hlavním vypínačem na boční straně rozvaděče. Po zapnutí přívodu je nutné provést zapnutí silových obvodů. Toto se provede stiskem tlačítka nad hlavním vypínačem. Zapnutí silových obvodů je indikováno světelným návěštím nad příslušným ovládačem. Zapnutí silových obvodů musí být provedeno i po každém vypnutí technologie ovládači centrál stopu. Stykač silových obvodů je ovládán pomocí bezpečnostního relé, které vyhodnocuje stav bezpečnostního okruhu tvořeného tlačítky „Central stop“ umístěnými na dveřích rozvaděče a v technologii na měřícím dopravníku. Silové obvody nelze zapnout, pokud zůstane ovládač „Centrál stopu“ v aretované poloze.

           

Aby bylo možno zařízení ovládat, musí být v režimu „Technologický start“. Tento je indikován prosvětlením světelného návěští nad příslušným ovládačem. Naopak tlačítko „Technologický stop“ zastaví chod zařízení a zruší režim „Technologický start“. Z hlediska bezpečnosti nelze tento stav považovat jako vypnutí zařízení s možností provádění oprav či údržby zařízení. Zapnutí tlačítka „Technologický start“ musí být provedeno také po každé změně polohy přepínače režimů „Ručně“ a „Automat“.

 

Ruční provoz zařízení.           

 

Volbu režimu provozu se provádí nastavením přepínače. Nastavení je světelně signalizováno. Pak je nutno uvést systém do technologického startu. Pokud jsou vypnuty silové obvody nelze uvést zařízení do technologického startu.

 

Ruční režim slouží k individuálním zkouškám jednotlivých zařízení. Jejich ovládání je provedeno pomocí tlačítek.

 

Ovládání posunu měřící sondy je provedeno dvěma ovládači pro pohyb vpřed a zpět. Reakce na stisk ovládače je dána nastavením servisních parametrů (z operátorském panelu) jako tlačítko „na výdrž“ (sonda se pohybuje pokud je ovládač aktivován) nebo jako tlačítko „na povel“ (sonda se stiskem tlačítka rozjede v požadovaný směr a zastaví se na prvním následujícím koncovém snímači polohy na pneumatickém válci).

Ovládání pohonu měřícího dopravníku je provedeno rovněž třemi ovládači, a to „pomalý chod“, „rychlý chod“ a „vypnutí chodu“. Obě rychlosti se nastaví rovněž prostřednictvím servisních parametrů z operátorského panelu. Změna rychlosti je realizována frekvenčním měničem.

Ovládání vzduchového kompresoru je realizováno jedním prosvětleným ovládačem s funkcí zap./vyp. Chod pohonu kompresoru je pak regulován na základě snímače tlaku přímo na kompresoru.

Měření analyzátoru lze zahájit a ukončit rovněž prostřednictvím prosvětleného ovládače s funkcí start/stop.

Na ovládacím pultě je signalizace poruchy zařízení s označením „Porucha“. Po inicializaci této signálky je na operátorském panelu v alarmním listu zobrazena příčina poruchy. Operační panel slouží ke komunikaci s obsluhou a údržbou zařízení. Na displeji jsou v jednotlivých obrazovkách zobrazovány údaje o měření analyzátoru, o měřícím zařízení, je možné upravovat parametry měřiče (rychlost posuvu, čas měření apod.) a jsou zde i zobrazována provozní a poruchová hlášení. Přesný popis operátorského panelu je uveden v „Manuálu pro obsluhu a údržbu měřícího zařízení sypkých hmot“, který je součásti dodávky zařízení.

 

V ručním režimu lze provádět i jednotlivá měření a i proměřování známých vzorků v poloze pro tyto účely určené.

 

 

Automatický provoz zařízení.

 

Automatický režim je základní režim provozování zařízení MATREX, kdy probíhá bez účasti jakékoliv obsluhy k jednotlivým měřením. Automatický režim se dělí na další tři varianty:

  • průběžný režim měření dostatečně velkého vzorku,
  • režim měření malého množství vzorku,
  • měření kontinuálního toku materiálu.

 

Průběžný režim měření probíhá tak, že v násypce se shromažďuje takové množství materiálu, které při zpracovávaní na zhutňovacím zařízení vytváří vrstvu tak dlouhou, že materiál prochází pohybem pásu pomalou rychlostí pod stojící měřící sondou alespoň 30 sekund. Tato doba je potřebná pro provedení analýzy materiálu. Začátek měření je dán inicializaci kapacitního snímače umístěného za sondou měření ve směru pohybu dopravníku. Konec měření je dán uplynutím potřebné doby pro měření (cca 30s). Po uplynutí této doby může být ukončeno měření a zbývající část vzorku je vysokou rychlostí pohybu pásu odsunuta do odpadu nebo měření pokračuje nadále až do vyjetí veškerého materiálu pod sondou. Konec vzorku je inicializován druhým kapacitním snímačem umístěným před sondou analyzátoru ve směru chodu měřícího dopravníku.

 

Režim měření malého množství vzorku probíhá tak, že materiál vyjíždí stejně jako v prvém případě pod sondu analyzátoru. Snímačem za sondou je zahájeno měření. Jakmile materiál celý vyjede pod měřící sondu (snímač před sondou je již bez materiálu), tak se provede zastavení chodu dopravníku. Sonda se začne pohybovat prostřednictvím pneumatického válce podél vytvořené zhutněné vrstvy měřeného materiálu. Poloha pohybu je vymezena dvěma kapacitními snímači. Po uplynutí potřebného času pro měření (cca 30s) je měření ukončeno a materiál odsunut vysokou rychlostí do odpadu.

 

Kontinuální režim je obdobný jako průběžný s tím rozdílem, že materiál projíždí nepřetržitě pod sondou. Sonda je v jedné poloze a na časovém základě probíhá měření jednotlivých úseků daných rychlosti posunu pásu. Rychlost pásu je nastavována tak, aby bylo možné průběžně zpracovávat veškerý materiál. Toto je dosaženo regulaci rychlosti dopravníku měřícího přístroje na základě měření vývoje výšky hladiny v násypce měřícího zásobníku ultrazvukovým snímačem.

 

Výstup dat z přístroje MATREX.

 

Přístroj MATREX 01.1 a 01.2 v provedení s operátorskými panely MAC umožňuje přenášet data prostřednictvím komunikační sběrnice v těchto protokolech:

  • PROFIBUS DP,
  • MODBUS,
  • J-BUS,
  • DeviceNet,
  • Mitsubishi Multidrop-Netzwerk,Peer-to-Peer.

 

Obsah a tvar (rozměr) přenášených dat je dohodnut s uživatelem přístroje. Pro přenosy na velké vzdálenosti lze zajistit i přenos prostřednictvím rádiového modemu, mikrovlnným spojem nebo přenosem optickou sítí.

Přístroj MATREX 01.3 v provedení s operátorským panelem na bázi PC má veškerá připojení jako předchozí typy, navíc lze data přenášet pomocí protokolu ETHERNET a využít tímto Intranetové sítě u provozovatele.