Informace z technologického procesu – modul sběru dat

 

 • Měřící zařízení snímající kvalitu a množství procházejícího uhlí technologií jsou umístěna do uzlových bodů, které jsou dány požadavky zákazníka na množství sledovaných informací a především uspořádáním linek těžby, dopravy a skladování uhlí. Informace na dalších důležitých místech v technologii, kde nejsou umístěna měřící zařízení, se podle možností dopočítávají s ohledem na dopravní zpoždění materiálu a sesypání od různých měřících zařízení. Protože pro měření kvality a množství procházejícího uhlí je užito bezkontaktních metod, čidla měřících zařízení se montují na pásy rypadel (velkostrojů), skládkových strojů nebo dopravníkové pásy prakticky kdekoli v technologii. Pro měření kvality uhlí je užíváno popeloměrů, síroměrů a  vlhkoměrů , množství procházejícího uhlí je pak stanovováno pomocí pásových vah nebo orientačně pomocí hmotnostního kanálu čidel popeloměrů a síroměrů. Pro expedici na autech nebo vagónech se užívají automobilové nebo kolejové váhy. Pro měření hladin v zásobnících a nádržích se instalují měřiče stavu hladin, pokud je známo vstupující a vystupující množství uhlí do zásobníku, je stav dopočítáván (s nutnou občasnou korekcí stavu vlivem nepřesností ve výpočtech). Dle požadavků zákazníka lze do systému zařadit zařízení pro odběr a úpravu laboratorních vzorků a doplnit jej o zařízení pro rychlou analýzu vzorků.
 •  Stavy zařízení tech nologie  - systém snímá stavy jednotlivých zařízení v technologii, které slouží pro zpracování výpočtů a pro oživení technologických schémat na obrazovce operátora. Jedná se o:
  • chod zařízení, na kterých jsou umístěna čidla (jedná se o chod transportních pásů, tyto signály jsou snímány vždy),
  • přestavení zařízení (přesuvných a výsuvných hlav), které určují směr toku uhlí v technologii a tím určují, na kterou skládku, sektor skládky, zásobník nebo kotlový zásobník je uhlí ukládáno nebo z kterého je uhlí odebíráno (tyto signály jsou snímány podle požadavků zákazníka na celkové řešení systému),
  • postavení rypadel v technologii a těžená lávka (souřadnicové umístění rypadel vzhledem k báňskému postupovému plánu těžby s ručním zadáváním nebo satelitním zaměřením GPS),
  • pojezd, režim, otoč a způsob zakládání nebo odběru skládkového stroje, nastavení na hromadu nebo sektor skládky,
  • měření stavu hladin v zásobnících,
  • chod vzorkovacího zařízení laboratoře,
  • chod a informace o měření z rychloanalyzátorů,
  • informace z expedičního místa (nakládaná kolej a souprava, expedované množství).

Příklad osazení technologie měřícími zařízeními (konkrétní aplikace na dole).

 

Přenos informací získaných z technologie:

Je řešen podle uspořádání technologie a dalších místních podmínek u zákazníka. Jednotlivé signály jsou buď svedeny na jedno místo a zde zpracovány procesní stanicí (PLC systémem) nebo vstupně-výstupní kartou v počítači (centrální sběr dat) nebo jsou procesní stanice umístěny do rozvoden ke zdrojům vstupních a výstupních signálů (distribuovaný sběr dat). Přenos signálů nebo skupiny signálů, jakož i komunikační spojení procesních stanic nebo uživatelů, může být provedeno:

 • metalickým vedením,
 • optickým kabelem,
 • radiovým bezdrátovým přenosem z pohyblivé techniky (tam, kde nelze zajistit drátový přenos - rypadla, skládkové stroje, další mobilní nebo vzdálená technika).

 

Další informace:

Informace vstupující ručním zadáním obsluhy, z databází nebo dalších pracovišť (geolog, odbyt, zásobování, laboratoř - OŘKJ, atd) :

 • informace o geologickém průzkumu lokality a z postupového plánu těžby,
 • informace o přestavení technologie (přejetí rypadel, změna postavení pasových doprav, atd.),
 • změna mezí sektorů nebo hromad skládek, změna kontraktačních mezí definující jednotlivé druhy uhlí, atd.,
 • informace o kvalitě přicházejícího uhlí od dodavatelů,
 • požadavky na expedici (množství a kvalita uhlí, odběratel, podmínky přepravy, atd.),
 • kalibrační a regresní výpočtové konstanty čidel z laboratoře pří kalibraci měřících zařízení.