Automatické vzorkovače

 

Firma MIP, spol. s r.o., se zabývá vývojem, projekcí, výrobou a instalací strojních zařízení podporující řízení technologických procesů, tedy automatick ých vzorkovacích stanic kusovitého materiálu s úpravou odebraného vzorku materiálu (uhlí, živce, žuly, biomasy, odpadů k dalšímu zpracování, atd.).

Firma MIP, spol. s r. o., se opírá svou kompetenci v oblasti dodávek automatických vzorkovačů a zpracovatelských linek jemného mletí o dlouhodobé zkušenosti s provozem těchto zařízení, zejména pro subjekty v severočeské hnědouhelné oblasti (viz. reference firmy). Vzorkovače se instalují i v dalších odvětvích energetiky (hlubinné doly OKD, elektrárny, teplárny) a v technologiích při vzorkování nejrůznějších kusovitých materiálů dopravovaných na pásových dopravách. Určujícím kritériem zůstává požadavek zákazníka na výstup ze vzorkovacího zařízení (laboratorní vzorek, ověření kvality, kusovitosti atd.). Všechny specifické požadavky našich zákazníků jsme připraveni řešit ve spolupráci s technology a odpovědnými pracovníky uživatele.

 

Automatické vzorkovače jsou strojní zařízení uspořádaná do technologických linek, která odebírají hrubý vzorek uhlí, popílku, drceného kamene, živce, vápence nebo jiného kusovitého materiálu z dopravního pásu nebo přesypu. Dále jej pak zpracovávají dle požadavků zákazníka ve  zpracovatelské lince jemného mletí  na konečný vzorek, např. pro laboratorní rozbory.

Konstrukční uspořádání vzorkovačů, zpracovatelských linek jemného mletí a jednotlivých jejich komponentů je plně v souladu s ČSN ISO 13909-2 a 4, ČSN ISO 9411, ČSN 441304 a ČSN ISO 5069-1 a 2, ČSN ISO 11648 část 2 (Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů) a normami souvisejícími, což je nezbytná podmínka při provádění atestace vzorko vací linky pro hnědé nebo černé uhlí znalcem v oboru jakosti vzorkování a zkoušení paliva. Atest pak slouží pro uznání vzorků jako podkladu při řešení odběratelsko-dodavatelských vztahů v kvalitě dodávaného paliva (uhlí). Zařízení rovněž odpovídá Zákonu číslo 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a Nařízení vlády České republiky vydaném na jeho základě, dále pak  Vyhl. č. 22/98 Sb. a 5/98 Sb.

Automatické vzorkovače jsou vybaveny odběrem vzorku dle potřeby umístění v technologii:

 

Hmotnost hrubého odebraného vzorku a interval odběru dílčích vzorků určují požadavky na výsledný vzorek a velikost vzorkovaných zásilek. Skluzem jsou dílčí odebrané vzorky umístěny na dopravní dávkovací pás, který je dopraví k případnému dalšímu zpracování. Nejdříve se hrubý vzorek semele ve válcovém drtiči nebo kladivovém mlýně na zrno o menší velikosti. Dále je objem vzorku v rotačním děliči, se stálým nebo plynule dálkově automaticky stavitelným dělícím poměrem, vydělen na část pro další zpracování, a zbytek, který se vrací zpět do technologie pásové dopravy. Vzorek pro další zpracování je umístěn na dávkovacím dopravníku, na který navazuje menší kladivový mlýn. Zde jsou vzorky semlety, např. pro uhlí standardně pro laboratorní rozbor na zrno 0 - 3,15 mm a svedeny do připravené nádoby. V případě potřeby jsou do sestavy vzorkovače zařazeny další zařízení, např. homogenizační kvartovač pro smíchání a vydělení vzorku za dlouhý časový interval (tzv. dlouhodobé sesypové vzorky), váhy pro dosažení požadovaného konečného množství vzorku, automatický zásobník (karusel) odebraných vzorků, atd.

Automatické vzorkovače  mohou být instalovány v kryté technologii (halách), pásových mostech, nakládacích stanicích a přesypech nebo i vně technologie u dálkové pásové dopravy a skládek (pak je linka pro zpracování vzorku krytována). Řízení vzorkovačů bývá začleněno do stávajícího řídícího systému pásové dopravy, stejně jako monitoring stavu vzorkovací linky a jejich komponentů, poruchová hlášení, zadávání vzorkované zásilky a další potřebné údaje.

 

Automatické vzorkovače v aplikaci vzorkování paliva (hnědého a černého uhlí) plní tyto funkce:

 • odebírají a zpracovávají normativně specifikovaný vzorek pro zajištění vyhodnocení kontraktačních parametrů kvality uhlí sjednaných s dodavateli. Konstrukce vzorkovače i úpravárenské linky je dle příslušných ČSN ISO a je vybavena atestem soudního znalce.
 • odebírají a zpracovávají operativní vzorky uhlí (např. za určitý počet vagónů, za určitou soupravu, atd.), které jsou okamžitě měřeny na diskontinuálních provozních měřících přístrojích (typu PAR, Leco, MiniPal-Philips, atd), čímž se bezprostředně po dodávce získává informace o obsahu popela, výhřevnosti, obsahu vody, síry a měrné sirnatosti za určitou dílčí dodávku.
 • odebírají a zpracovávají průběžné vzorky uhlí, které jsou automaticky okamžitě měřeny na navazujících bezobslužných kontinuálních měřících přístrojích (popeloměr, vlhkoměr, síroměr MATREX firmy MIP, atd), čímž se získává aktuální informace o obsahu popela, výhřevnosti, obsahu vody, síry a měrné sirnatosti. Odebraný upravený vzorek zvyšuje přesnost měření těchto kontinuálních měřících zařízení.
 • odebírají a zpracovávají operativní vzorky uhlí pro stanovení stavu obsahu zásobníků, kotlových zásobníků a skládek.
 • odebírají a zpracovávají denní vzorky uhlí pro stanovení energetických bilancí kotlů, sesypových exportovaných dodávek, dodržení emisních limitů, zefektivnění výroby  elektrické energie a tepla.
 • odebírají a zpracovávají operativní vzorky uhlí pro kalibraci kontinuálních měřících zařízení kvality procházejícího uhlí instalovaných v přilehlé technologii pásové dopravy (popeloměry, síroměry, vlhkoměry, atd.).
 • odebírají a zpracovávají standardní vzorky pro stanovení obsahu vody o zrnitosti 0-10 mm a pro všeobecný laboratorní rozbor 0-3,15 mm.
 • zpracovatelské linky jemného mletí zpracovávají odebrané vzorky dalších odběrových zařízení, např. šnekového odběru vzorků z vagónů, automobilů, lodí, atd.

 

Atestace automatického vzorkovače paliva

 

Atestace automatického vzorkovače paliva obsahuje:

 • kontrolu připravenosti zařízení (předatestační část),
 • videozáznamy činností a fotodokumentaci stavu včetně vyhodnocení,
 • provedení atestačních zkoušek (odběry referenčních a systémových vzorků,  soubory dvojic vzorků pro ověření systémových chyb odběrů, linky pro zpracování vzorků a linky jemného mletí),
 • analýzy odebraných vzorků,
 • statistické vyhodnocení vzorků,
 • vystavení atestu.

Značení KKS technologie strojní, elektro a MaR

 

Dle požadavku zákazníka je možné v rámci realizace automatického vzorkovače vypracování značení KKS do druhých stupňů KKS (agregátů) u zařízení strojní technologie a do 3.stupňů (provozních prostředků) zařízení elektro a MaR, vytvoření databáze KKS, úplných technologických názvů, databáze kabelů a lokalizace v tabulkovém procesoru (např. Microsoft Excel). Dále pak implementaci těchto kódů do výkresové dokumentace, provedení kontroly implementace a vytvoření automatické vazby na databázi, certifikát ověření shody s Metodikou KKS a ED a zanesení výsledných dat do Centrální databáze KKS, vložení schémat na datový server systému zakázníka. Zařízení bude pak fyzicky označeno kódy dle metodiky KKS.

 Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr z pásu a zpracovatelská linka odebraného vzorku) – dokumentace se značením KKS  

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr z pásu a zpracovatelská linka odebraného vzorku) – dokumentace se značením KKS.

 

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr ze dvou paralelně jdoucích pásů a zpracovatelská linka odebraného vzorku) – dokumentace se značením KKS

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr ze dvou paralelně jdoucích pásů a zpracovatelská linka odebraného vzorku) – dokumentace se značením KKS.